Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU OSÓB

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług przewozu osób sporządzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług przewozu osób oraz bagażu świadczone w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę BEST-BUS
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć:

Bagaż podręczny – przedmioty umieszczone przez Pasażera bądź Organizatora w Pojeździe w sposób zapewniający dostęp do nich w trakcie podróży bez konieczności postoju,

Bagaż dodatkowy – Przedmioty umieszczone przez Pasażera bądź Organizatora w Pojeździe w sposób zapewniający dostęp do nich w trakcie podróży wyłącznie w razie postoju Pojazdu, w szczególności przedmioty umieszczone w lukach bagażowych Pojazdu,

Organizator – osoba fizyczna, prawna bądź inna jednostka organizacyjna zawierająca Umowę przewozu osób z Przewoźnikiem,

Pasażer – indywidualna osoba fizyczna korzystająca z Pojazdów z polecenia innego podmiotu,

Pojazd – samochód bądź autokar służący do wykonywania przewozu,

Prawo przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.),

Przewoźnik – REMKOS Sp. z.o.o prowadzący działalność pod nazwą firmy Best-BUS pod adresem Krasiczyńska 5/30 03-379 Warszawa

Regulamin – niniejszy regulamin,

Umowa przewozu – umowa pomiędzy Przewoźnikiem a Organizatorem w ramach, której Przewoźnik zobowiązuje się wykonać usługę przewozu osób.

 1. Regulamin określa warunki organizacji umów grupowego przewozu osób, które zawiera z przewoźnikiem organizator takiego przewozu, zwany dalej „organizatorem”.

§ 2. Umowa przewozu

 1. Zawarcie Umowy przewozu następuje w formie:
 1. pisemnej poprzez złożenie na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli własnoręcznego podpisu, podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub wymianę dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron
 2. przyjęcia oferty Przewoźnika w formie dokumentowej rozumianej jako złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, w tym szczególności ofert przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Do zawarcia Umowy przewozu niezbędne jest ustalenie co najmniej:
 1. daty rozpoczęcia świadczenia usługi przewozu osób,
 2. liczby Pasażerów,
 3. kwoty wynagrodzenia Przewoźnika,
 1. Płatność z tytułu Umowy przewozu następuje:
 1. na rachunek bankowy Przewoźnika;
 2. na podstawie faktury wystawionej przez przewoźnika;
 3. nie później niż 7 dni od zakończenia świadczenia usługi przewozu osób;
 1. Zmiany umowy przewozu lub odstąpienia od niej wykonywać może wyłącznie Organizator bądź jego umocowany przedstawiciel.
 2. Zmiana umowy przewozu jest dopuszczalna co najmniej w formie w jakiej zawarta została dana Umowa przewozu i może dotyczyć:
 1. terminu odjazdu,
 2. miejscowości przeznaczenia,
 3. klasy środka transportowego,
 1. Niedopuszczalna jest zmiana Umowy przewozu, której realizacja wiązałaby się koniecznością poniesienia przez Przewoźnika dodatkowych kosztów, bez złożenia oświadczenia Przewoźnika oraz Organizatora w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Przewoźnika.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przewozu przez Organizatora Przewoźnik zastrzega sobie prawo żądania odstępnego stanowiącego równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem usługi w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punktach poniżej. BEST-BUS wskazuje, iż standardowo w zależności od terminu rezygnacji rzeczywiste koszty kształtują się następująco:
 1. w przypadku odstąpienia nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług – 10% ustalonego wynagrodzenia Przewoźnika brutto,
 2. w przypadku odstąpienia przed rozpoczęciem świadczenia usług, w okresie 6 do 1 dnia przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług – 30% ustalonego wynagrodzenia Przewoźnika brutto,
 3. w przypadku odstąpienia w trakcie wykonywania przewozu – 30% ustalonego wynagrodzenia Przewoźnika powiększone o kwotę dodatkową ustaloną według wzoru:

K – kwota dodatkowa, W – wynagrodzenie umowne brutto, T w – faktycznie wykonana trasa przewozu w kilometrach, T U – trasa przewozu w kilometrach,

W razie braku określenia dystansu transy w Umowie przewozu, danę T U ustala Przewoźnik na podstawie informacji uzyskanych z wyszukiwarki Google Maps.

 1. w przypadku odstąpienia w trakcie wykonywania przewozu, gdy przywóz wykonywany jest w ten sposób, że usługa obejmuje przewóz do punktu przeznaczenia oraz zapewnienie drogi powrotnej – 100% ustalonego wynagrodzenia Przewoźnika.
 1. Odstępne ustalone zgodnie z ust. 7 powyżej może być pobrane niezależnie od naliczenia ewentualnych kar umownych na rzecz Przewoźnika.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wstrzymanie lub zakłócenie, w tym opóźnienie w wykonaniu przewozu w razie okoliczności
 1. leżących po stronie Organizatora lub Pasażera, w szczególności w razie naruszenia obowiązków określonych w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu;
 2. niezależnych i niedających się przewidzieć przez Przewoźnika lub Organizatora w chwili zawierania Umowy przewozu, a w szczególności zakłóceń w ruchu drogowym.
 1. W przypadku zaistnienia przed wykonaniem przewozu lub w czasie jego wykonywania z winy Przewoźnika okoliczności uniemożliwiających wykonywanie usługi zgodnie z Umową przewozu Przewoźnik zobowiązuje się na własny koszty zorganizować przewóz zastępczy.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy konkretnymi zapisami Umowy przewozu a odpowiednimi zapisami Regulaminu, stosuje się zapisy Umowy przewozu.

§ 3. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora i Pasażera

 1. Pasażer zobowiązuje się do:
 1. przestrzegania zaleceń obsługi Pojazdu,
 2. pozostawanie na miejscach siedzących w trakcie przewozu, z wyłączeniem postojów Pojazdu,
 3. dbania o infrastrukturę Pojazdu, korzystanie z niego w sposób nienarażający go na obniżenie wartości inne niż będące wynikiem normalnego używania, zachowania czystości w Pojeździe,
 4. korzystania z pasów bezpieczeństwa, gdy Pojazd jest w nie wyposażony,
 5. umieszczania Bagażu podręcznego wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach,
 6. niekorzystania z artykułów tytoniowych w Pojeździe,
 7. niespożywania z alkoholu oraz innych środków odurzających w Pojeździe,
 1. Organizator jest zobowiązany do:
 1. poinformowania Pasażerów o obowiązkach określonych w ust. 1 powyżej i obowiązkach dotyczących przewozu Bagażu określonych w § 5 Regulaminu oraz zapewnienia należytego ich przestrzegania.
 2. poinformowania Pasażerów o obowiązku terminowego stawienia się w miejscu rozpoczęcia przewozu oraz organizacji przygotowania przewozu w ten sposób, by rozpoczęcie przewozu oraz odjazd z poszczególnych postojów w trakcie trwania przewozu odbywały się bez opóźnień.
 3. sprawowania stałej pieczy nad Pasażerami znajdującymi się pod jego opieką, a w szczególności nad osobami małoletnimi.
 1. Organizator oraz Pasażer zobowiązani są do niezwłocznego informowania Przewoźnika bądź jego przedstawiciela o okolicznościach mających wpływ na wykonanie przewozu.
 2. W przypadku naruszenia przez Pasażera zobowiązań określonych w ust. 1 powyżej, Organizator będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
 3. Niezależnie od należnych Przewoźnikowi kar umownych, ma on prawo dochodzenia naprawienia szkody przekraczającej wysokość naliczonych kar na zasadach ogólnych.
 4. Organizator i Pasażer odpowiadają solidarnie za szkody wyrządzone Przewoźnikowi przez Pasażera.

§ 4. Obowiązki Przewoźnik

 1. Przewoźnik zobowiązuje się wykonywać usługę przy użyciu Pojazdów zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo, poziom higieny oraz wygody, zgodne z wymaganiami Umowy przewozu.
 2. Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej obsługi Pojazdu.
 3. Przewoźnik zobowiązuje się do terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przewozu.

§ 5. Przewóz Bagażu

 1. Pasażerowie mają prawo do bezpłatnego przewozu Bagażu podręcznego i/lub Bagażu dodatkowego, tylko gdy Pojazd jest wyposażony w przestrzeń do jego przewożenia, jednak nie w ilości większej niż dopuszczalny załadunek Pojazdu.
 2. Bagaż dodatkowy powinien być zabezpieczony w sposób umożliwiający jego bezpieczny przewóz.
 3. Luki bagażowe Pojazdu otwiera wyłącznie kierowca.
 4. Bagaż dodatkowy może być wydawany wyłącznie we wcześniej ustalonych miejscach postoju.
 5. W Bagażu dodatkowym nie wolno przewozić przedmiotów wartościowych, w tym elektroniki, biżuterii, pieniędzy oraz przedmiotów podatnych za zniszczenie, a także artykułów spożywczych. Artykuły medyczne oraz farmaceutyczne mogą być przewożone za uprzednią zgodą kierowcy.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ubytek i uszkodzenia w Bagażu podręcznym i/lub Bagażu dodatkowym z wyłączeniem przypadków, gdy do ich uszkodzenia doszło w wyniku okoliczności leżących po jego stronie.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ubytek i uszkodzenia w powstałe w wyniku okoliczności leżących po stronie Pasażera bądź Organizatora bądź osób trzecich lub będących wynikiem zaistnienia siły wyższej.
 8. Reklamacje dotyczące przewozu Bagażu, Pasażer może złożyć wyłącznie osobiście, w formie pisemnej po potwierdzeniu stanu Bagażu przez kierowcę.
 9. Przewoźnik może odmówić przyjęcia Bagażu niespełniającego wymogów określonych w Regulaminie bądź przepisach powszechnie obowiązujących w miejscu, gdzie wykonywany jest przewóz.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa przewozowego.
 2. Reklamacje dotyczące jakości usług wykonanych przez Przewoźnika może składać wyłącznie Organizator.
 3. Reklamację można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej.
 4. W razie braku zastrzeżeń do Umowy przewozu, zgłoszonych w terminie 7 dni o jej wykonania Organizator i Przewoźnik uznają, że Umowa przewozu została wykonana w sposób należyty.
 5. Organizator nie może przenosić roszczeń z Umowy przewozu na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Przewoźnika.
 6. Regulamin stosuje się do umów zawartych po terminie jego wejścia w życie.
 7. W przypadku zorganizowania przewozu zastępczego zgodnie z § 2 ust. 10 Regulaminu, Organizator zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z ewentualnym opóźnieniem w przewozie.
 8. Wszelkie Umowy przewozu zawarte w okresie obowiązywania Regulaminu podlegają jego zapisom, nawet w razie zawarcia ich z naruszeniem § 2 ust. 1 Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2018 roku.
 10. Wszelkie spory wynikające z Umów przewozu objętych Regulaminem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania Przewoźnika.